top of page

SOAR Analysis กลยุทธ์ใหม่ที่เข้ามาแทนที่ SWOT Analysis

Updated: Nov 11, 2021

เมื่อถึงคราวที่ SWOT Analysis เริ่มไม่ได้ผลอีกต่อไป เพราะตอนนี้โลกธุรกิจกำลัง Transform เข้าสู่โลกออนไลน์อย่างรวดเร็ว SOAR Analysis การวิเคราะห์ธุรกิจแบบใหม่จึงกำเนิดขึ้น โดยยึดหลักการสร้างให้ผู้วิเคราะห์หรือนักกลยุทธ์มองเห็นไปถึงภาพสุดท้ายหรือผลลัพธ์ของการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน

SOAR Analysis คือการจัดทำ Matrix ที่แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 แกนร่วมกันได้แก่ ช่วงเวลาและปัจจัยที่มีผลต่อองค์กรต่อองค์กร ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้Strength (จุดแข็ง)

การวิเคราะห์หาจุดเด่นที่ทำได้ดีหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดความแตกต่างและสร้างข้อได้เปรียบทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นระบบองค์กร สินค้าและบริการ หรือการทำงานของทีมงาน เช่น ส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) ที่สูงกว่าคู่แข่ง เงินทุนจำนวนมากสำหรับการลงทุนและขยายกิจการ สถานที่ตั้งอยู่ใกล้ BTS/MRT มีผู้คนผ่านจำนวนมาก


Opportunity (โอกาส)


โอกาสทางธุรกิจคือสิ่งที่ส่งผลดีต่อการดำเนินงาน การสร้างรายได้และการทำกำไรเพิ่มขึ้น หรือแม้กระทั่งประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้นก็ได้เช่นกัน โดยเป็นปัจจัยจากภายนอกที่เกิดขึ้นเองและมักมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ซึ่งโดยส่วนมากแล้วไม่ได้เกิดขึ้นตลอดไป แต่จะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว เช่น เทรนด์ของผู้บริโภค หรือนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล


Aspiration (แรงบันดาลใจ)การตอบคำถามว่าแรงบันดาลใจขององค์กรคืออะไรก็เปรียบเสมือนการวางเป้าหมายขององค์กร เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่าสุดท้ายแล้วอะไรคือสิ่งที่องค์กรต้องการ หรือเป็นสิ่งที่องค์กรนั้นจำเป็นต้องให้สำเร็จ สำหรับเตรียมพร้อมวางแผนการดำเนินงานให้ชัดเจนไม่กำกวม เพื่อให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปอยู่เสมอ เช่น การตั้งเป้ายอดขายเกิน 50,000 ล้านบาทต่อปี จากเดิมที่ปีละ 10,000 ล้านบาท


Result (ผลลัพธ์)


เป็นสิ่งที่ต่อยอดมาจากเป้าหมายขององค์กรเพื่อใช้ในการวัดผลการดำเนินงาน ซึ่งต้องเป็นสิ่งที่วัดเป็นตัวเลขหรือจับต้องได้ ทำหน้าที่เหมือนกับ KPI result ในการวัดผลของเป้าหมายหรือ Aspiration ที่ต้องวัดว่าจะสามารถบรรลุได้อย่างไรบ้าง เช่น ระยะเวลาของการดำเนินงาน จำนวน Project หรือ Initiatives ที่ต้องทำให้สำเร็จต่อปีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลัก เป็นต้น ซึ่งบางครั้งก็เป็นเหมือนกับการตรวจสอบอีกครั้งว่าเป้าหมายองค์กรที่ตั้งไว้ สามารถวัดผลได้จริงหรือไม่

SOAR analysis อาจจะไม่ได้เป็นเครื่องมือที่ใช้ทดแทน SWOT analysis ได้ในทุกสถานการณ์ของการวางแผนกลยุทธ์ แต่จะเป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยให้นักวางแผนสามารถกำหนดเป้าหมายสุดท้ายที่องค์กรต้องการได้ชัดเจนมากขึ้น และแผนการทำงานที่ช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายด้วยจุดแข็งและโอกาสที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งการกำหนดแนวทางในการวัดผลให้เห็นว่าเป้าหมายขององค์กรสามารถสำเร็จได้จริง


1 view0 comments

コメント


bottom of page